Aansprakelijkheid

Door een fout van een derde kunt u schade lijden op geldelijk gebied. Soms biedt een verbintenis tussen u en een derde de mogelijkheid om uw schade te verhalen. Vaker komt het voor dat geen sprake is van een rechtsbetrekking (op basis van een verbintenis) tussen u en degene die de schade toebrengt. Perspectief Advocatuur kan u in dat geval helpen bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. Perspectief Advocatuur adviseert en procedeert op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor graafwerkzaamheden (kabelschade) gevaarlijke stoffen en hinder.

Perspectief Advocatuur kan u ook helpen bij het afweren van aansprakelijkheid. Hebt u een dagvaarding, aansprakelijkstelling of een sommatiebrief ontvangen? Indien u het volkomen oneens bent met de inhoud daarvan, kan Perspectief Advocatuur voor u – zo nodig via een gerechtelijke procedure – het verweer voeren. In sommige gevallen kan de inhoud van een dergelijke brief terecht zijn, maar zijn de gevolgen die eraan worden toegeschreven overdreven. Er wordt bijvoorbeeld een te hoge schadevergoeding gevorderd. In die gevallen treedt Perspectief Advocatuur voor u op en treft een schikking waarmee u eens kunt zijn.