KOSTEN

De financiële afwikkeling van uw zaak kan op drie manieren plaatsvinden.

1. U komt in aanmerking voor een toevoeging
Toevoeging is een door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, bedoeld voor de minder draagkrachtigen in de samenleving. De uitvoering hiervan is opgedragen aan de Raden voor Rechtsbijstand, waarvan er één is gevestigd in ieder hofressort. Perspectief Advocatuur is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem. De raden beoordelen de verzoeken om toevoeging van een rechtsbijstandverlener, regelen de betaling van de advocaat en stellen de hoogte van de door de rechtzoekende te betalen eigen bijdrage vast.

De inkomens- en vermogensgrenzen, de hoogte van de eigen bijdrage en de overige voorwaarden voor het verkrijgen van gefinancierde rechtshulp staan vermeld op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Wij helpen u bij het vinden van de gegevens die op u van toepassing zijn.

De raad voor rechtsbijstand toetst uw inkomen in het peiljaar (2 jaar terug). Komt dat inkomen niet overeen met uw huidig inkomen en vermogen, dan kunt u verzoeken om peiljaarverlegging.

Uw aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door ons verzorgd.

2. U komt niet in aanmerking voor een toevoeging
Indien u, gelet op de hoogte van uw inkomen en/of vermogen niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, zullen de voor u verrichte werkzaamheden op basis van het uurtarief en door te berekenen kosten (verschotten) in rekening worden gebracht.

Ik hanteer een variabel uurtarief afhankelijk van een aantal factoren zoals het belang, de aard, de complexiteit en de spoedeisendheid van de zaak. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met uw financiële situatie. In het geval u vaker zaken onderbrengt bij Perspectief Advocatuur, is een korting bespreekbaar. Het uurtarief wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% btw. Voor sommige zaken gelden aparte kosten.

De facturering geschied periodiek en bij de declaratie zit – indien van toepassing – altijd een urenoverzicht.

Al bij het kennismakingsgesprek komt het onderwerp van de kosten aan de orde. Perspectief Advocatuur maakt altijd duidelijke prijsafspraken. Zo weet u altijd vooraf waar u aan toe bent.

3. Het geschil valt onder het bereik van uw rechtsbijstandsverzekering
Bent u voor juridische aangelegenheden rechtsbijstand verzekerd, dan kan op basis van de polis uitgezocht worden of de zaak op die basis door mij kan worden ingenomen.

Verschotten
Naast de eigen bijdrage en/of het honorarium worden ook de verschotten aan u doorberekend. Verschotten zijn kosten die buiten het honorarium (uurtarief) en buiten de kantoorkosten vallen. Te denken valt aan kosten voor het opvragen van uittreksels uit de burgerlijke stand, bij de kamer van koophandel, het kadaster, kosten van getuigen en deskundigen, of kosten van de deurwaarder.

Griffierechten
Als er voor u geprocedeerd moet worden bent u griffierecht aan het gerecht verschuldigd. Ook deze kosten zullen aan u worden doorberekend.